ماموریت ما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ماموریت ما

ماموریت مجموعه مزرعه سبز بازرگانان نوگرا در جهت همکاری با نهادهای دولتی و تجاری در تحقق امنیت غذایی استراتژیک و دستیابی به رشد و پایداری بلند مدت است.
فهرست