مزرعه سبز بازرگانان نوگرا، یک شرکت بین المللی برجسته در صنایع کشاورزی است که متخصص در تجارت محصولات کشاورزی مانند کالاهای غذایی و خوراک حیوانات و مدیریت زنجیره تامین است و به عنوان یک پایگاه بزرگ مشتری در بخش دولتی و بخش های تجاری خدمات رسانی می نماید.
شرکت مزرعه سبز بازرگانان نوگرا دارای جایگاه جغرافیایی گسترده ای است که دارای دفاتری دراروپا و آسیا است و موقعیت پیشرو در خاورمیانه دارد.
ما در جهت سرمایه گذاری و همکاری در کل زنجیره تامین کشاورزی با هدف ایجاد ارزش افزوده برای مصرف کنندگان نهایی و تامین نیازهای اولیه مواد غذایی و تضمین پیوستگی و عرضه با کیفیت و به موقع و همچنین قیمت پایدار محصولات در تلاش هستیم.
مجموعه ما بیشتر به امنیت غذایی کشور و سلامت مصرف کنندگان و ایمنی مواد غذایی می اندیشد.
فهرست